ANBI gemeente ANBI gemeente
De Nassaukerk is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Nassaukerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-gegevens
Giften aan de Nassaukerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier.

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.
Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Annemieke Tanja-Harfterkamp, penningmeester@nassaukerk.nl
 
Algemene gegevens
Nassaukerk
020-6844216
info@nassaukerk.nl
De Wittenstraat 114
1052 BB Amsterdam
http://www.nassaukerk.nl
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Nassaukerk ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 4 leden, zie zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.
De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.
Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.
 
De Nassaukerk wil er zijn voor mensen in de buurt, in Westerpark en Oud-West. Wij willen de leefbaarheid en samenhang in de buurt vergroten. Met de projecten van Kerk en Buurt creëren we een open gemeenschap van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. Samen met kunstenaars in de wijk verbinden we kunst met de bijbelverhalen. Met de bijzondere vieringen rond Kerst en Pasen zoeken we aansluiting bij de kinderen in de wijk. Dit willen we verder uitbouwen naar vormen van geloofsopvoeding voor jonge ouders en meer activiteiten voor kinderen. De zondagse vieringen zijn het hart van de geloofsgemeenschap met veel variatie in vormen. We willen verhalen uit de bijbel verbinden aan de verhalen van mensen. We willen een open dialoog met de buurt, een onderdeel van de buurt zijn.
 
Beleidsplan
Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u hier vinden en het beleidsplan van de Nassaukerk hier.
 
Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag activiteiten
Een aantal kenmerkende activiteiten van onze gemeente zijn:
  • Elke zondagmorgen om 10.30 verzorgt de Nassaukerk een uitnodigende viering en aparte aandacht voor de kinderen
  • Inloop in de Schakel: Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee, de krant en een praatje. Dagelijks ontmoeten hier ongeveer 30 bezoekers met verschillende sociale achtergronden elkaar.
  • Eettafelproject Filah: Drie maal per week een gezonde en voedzame maaltijd met lage prijs en plezierige sfeer. Er komen vooral dak- en thuislozen, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk welkom.
  • De Nassaukerk biedt verschillende themabijeenkomsten en gesprekskringen rond uiteenlopende thema’s aan, zoals ‘de bijbel meemaken’ voor dertigplus en ‘weg van leven’ meditatieavonden.
  • Rond kerk en kunst zijn er regelmatig kunstvespers die beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbelverhalen in dialoog met elkaar brengen rond een gemeenschappelijk thema.
  • In de kerk hangen exposities van wisselende kunstenaars en enkele maken per jaar verzorgt de Nassaukerk samen met het Bach Ensemble Amsterdam een cantatedienst
  • Voor kinderen is er elke zondagmorgen kindernevendienst en sinds dit jaar ook enkele keren per jaar een tienerdienst.
  • Rond Kerst en Pasen organiseren wij extra activiteiten voor kinderen zoals de kerstmusical, kerstboom versieren en palmpaasstokken maken.
  • Eens per maand kun je meewandelen met de wandelgroep, eens per jaar in de zomer wordt een bus- en boottocht buiten Amsterdam georganiseerd.
  • Elke eerste donderdagavond van de maand vindt er in de Nassaukerk een Taizéviering plaats, deze vormt de spil van het jongerenwerk in de Nassaukerk.
Zie voor nog veel meer activiteiten onze website.
 
Voorgenomen bestedingen
Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode/jaar/jaren het volgende van plan.
We hebben een heel wisselend activiteitenaanbod.  We willen het tienerwerk uitbreiden door de komst van onze nieuwe tienerwerker. Daarnaast zijn we continu bezig met het onderhouden van onze monumentale kerk en kijken ook naar verbeteringen in het gebouw ten behoeve van de verhuur, zoals isolatie. Ook het orgel moet worden gerestaureerd.
 
Verkorte staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen (zie de figuur hieronder)
 
Toelichting
De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.
Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikanten en kerkelijk werkers en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.
Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.
De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie.

terug