ANBI diaconie algemeen ANBI diaconie algemeen
Doelstelling/visie
De Protestantse Diaconie Amsterdam is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Gemeent te Amsterdam. Van oudsher (1578) zet de Diaconie zich in voor mensen in noodsituaties, waarbij tot ver in de vorige eeuw de nadruk lag op de armenzorg en de zorg voor ouderen. De diaconie werd gezien als het sociaal-maatschappelijk werk van de kerk. Op dit moment richt de Diaconie zich op vernieuwende vormen van presentie die ten goede komen aan mensen in de rafelrand van de stad. Projecten worden ontwikkeld op het gebied van activering van dak- en thuislozen; sociale samenhang en ongedocumenteerde migranten. De projecten sluiten aan bij de leefwereld van mensen die we willen bereiken en doen een sterk beroep op hun eigen initiatief en zelfredzaamheid. Regelmatig worden projecten verzelfstandigd of overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn het ABC-project (alfabetisering van migrantenvrouwen); dagopvang van dak- of thuisloze Amsterdammers of het project "Dress for Succes", dat mensen ondersteunt in hun weg naar reïntegratie op de arbeidsmarkt. De projecten hebben geen religieuze doelstelling, maar hebben wel een basis in de vrijwillige inzet en motivatie van mensen. De verbinding met religieuze netwerken in de stad, zowel van islamitische organisaties en moskeeën, migrantenkerken of van de "gevestigde" kerken, maakt deel uit van de kracht van onze organisatie.

Werkwijze
Om de projecten te kunnen uitvoeren zijn we mede afhankelijk van de participatie van fondsen. Ook neemt sinds enkele jaren de samenwerking met de lokale overheid (zowel de centrale stad als de stadsdelen) toe. Fondsen worden per project en vaak van jaar tot jaar geworven. Dat maakt de financiële basis van het werk kwetsbaar: onvoldoende inkomsten hebben al snel gevolgen voor de personele samenstelling van de organisatie en daarmee op het effectieve werk. Het is dankzij de vermogenspositie van de Diaconie -de legaten en nalatenschappen uit het verleden - dat we het werk in deze vorm kunnen doen. Geld dat extern wordt geworven voor projecten kan alleen voor die projecten worden bestemd en aangewend. Naast de inhoudelijke verantwoording wordt via een projectenadministratie afrekening gedaan van de bestedingen.
terug