Verslag avond pastoraat (23 april 2015) Verslag avond pastoraat (23 april 2015)
Gedachtenvorming: waar denken we aan bij pastoraat?
 • op visite / bezoek
 • omzien naar elkaar
 • meeleven / interesse tonen; belangstelling; aandacht
 • onderling pastoraat
 • de ander horen / luisteren waar de ander staat (open houding / nieuwsgierigheid)
 • verbinding zoeken met de ander
 • informatie doorgeven
 • bezig zijn met levensvragen / zingeving in het licht van het evangelie
 • ruimte scheppen om je te uiten (ook over geloof /vertrouwen)
 • zoeken naar gaten in de 'lijst' en in de ziel
 • zorg voor de ziel
 • en daar wederkerigheid in zoeken
 • zoeken van gaven / talenten
 • nadenken over wat we hier (in de kerk) zoeken / naar buiten brengen
 • ontmoeting en hulp
 • geven en ontvangen
Is er nog een echte scheiding tussen pastoraat en diaconaat?

Visievorming (circa 2 jaar geleden door de werkgroep pastoraat):
 • persoonlijke aandacht geven (gekend zijn)
 • onderlinge aandacht bevorderen
 • hulp bij vragen van geloof en zingeving
 • ruimte voor geloofsgesprek
 • groepen verbinden / leefbaarheid versterken
 • bezieling bevorderen
 • zelfredzaamheid versterken
 • zinvolle relaties ontwikkelen (gastvrijheid)
 • verscheidenheid ruimte geven
Beeld van de wijk
Wat opvalt is dat zowel het ledenbestand van de Nassaukerk (kaartenbak) erg jong is. De groep van 20–29 is het grootst. Daarna de groep van 30-39. Voor de samenstelling van de bevolking van stadsdeel West (Oud-West + Westerpark + Bos en Lommer + de Baarsjes) is de leeftijdsopbouw ongeveer hetzelfde.
 
Werkvormen en vrijwilligers
 • aandacht voor bekenden
  • onderlinge aandacht
  • bezoek (ouderen / zieken)
  • telefooncirkel (ouderen)
  • groothuisbezoeken
  • kaart sturen
  • nieuwe 'wijk': mensen uitnodigen; onderlinge ontmoetingen (houthavens, buijskade, de hallen, …)
 
 • nieuwe contacten
  • stappen (kaartenbak)
  • bellen (kaartenbak / vertrek / kerkbalans)
  • ontvangstcommissie (vieringen)
  • kerstattenties (ouderen)
  • presentie in de wijk (thema’s opsporen)
  • flyeren (huis-aan-huis, centrale plekken)
  • social media (jongeren)
  • bezoek jongeren (ze wonen met velen in onze wijk)
  • ontmoetingen stimuleren tussen de generaties
 
 • rol vrijgestelden
  • scharniermomenten (geboorte, doop, belijdenis, levensverbintenis, ziekte, dood)
  • begeleiding op verzoek
  • verdieping nieuwe contacten
  • begeleiding groepen
  • toerusting vrijwilligers
 
 • relatiebeheer (administratieve ondersteuning)
  • bijhouden mutaties
  • invoeren nieuwe contacten
  • vastleggen contactresultaten
  • opmaken werklijsten
 
Wat hebben we nodig?
 • bezoekers
 • bellers
 • stappers
 • coördinatoren
 • gespreksleiders
 • netwerkers
 • gastheren/gastvrouwen
 • administrateurs
 
Rondvraag:
Aandacht voor overlijdensberichten of andere ingrijpende zaken van gemeenteleden dat en hoe en wanneer dit gecommuniceerd wordt naar de andere gemeenteleden.
Opvolgen van eerste contact lukt niet altijd. Heeft aandacht nodig.
Hoe gaat dit verder? Hoe is het vervolg? Er komt een verslag. Verder zal de werkgroep pastoraat hier verder over nadenken en bekijken wat mogelijk is om uit te voeren.
Mogelijkheid benoemen voor soort snuffelstage voor mensen die iets willen proberen.

terug