Verslag inspiratie-avond 3 (juni 2011) Verslag inspiratie-avond 3 (juni 2011)

Werkgroep communicatie

Wat is communicatie en publiciteit?
Communicatie = uitwisseling van informatie
Publiciteit = openbaarheid, bekendheid
PR = het leggen en onderhouden van goede betrekkingen met de buitenwereld

Wat is er gedaan vanaf nov. 2009?
Gefuseerde wijkkerk: Advies over naam; Logo ontworpen; Banner ontwikkeld
Over de brug, nieuw wijkblad voor gefuseerde kerk:
• 10 uitgaven per jaar; samenwerking en organisatie; nieuwe opzet en lay-out; nieuwe naam, ontwerp voorblad, sinds maart 2011 inhoudelijke redactie.
Aankondigingen activiteiten in 7 externe media:
• Inhoudelijke redactie en aanbieden (sinds mei 2011)
Website en rondzendmail:
• wijziging naam; beperkte aanpassing van de website; tweewekelijkse mail en aanpassing website
Kerk in Mokum: Werven auteurs en aanbieden Pleisterplaatsen / aankondigingen
Mailadres voor mededelingen in Vieringen en vespers

Kroegsessie werkte overigens het beste voor het zoeken van een nieuwe naam voor het wijkblad. Kopijdatum voor Over de bruG is belangrijk voor alle kanalen, want daaruit komt ook de informatie die naar andere media worden gestuurd.

Wat zijn de plannen?
Korte termijn:
• aanpassing website, qua structuur en redactioneel
• huisstijl voor flyers, posters en brieven/mailings
Langere termijn:
• inhoudelijke redactie op folders en standmateriaal
evt. hulpmiddelen voor interne communicatie

Wie verzorgen communicatie en publiciteit vanuit NK?
Over de brug:
• Auteurs (13 e.v.a.), Redactie (5), Chauffeurs (5), Verzendploeg (7?), Bezorgers (?)
Aankondigingen in 7 andere media:
• Leveranciers (4) aan Staatskrant, Parool, Echo, Stadsblad, Kerk in Mokum, websites pka en de stadslamp
Flyers, posters:
• Ontwerpers (6), Bezorgers (?)
Jullie?

Werkgroep is spin in het web voor algemene coördinatie en beleid.

Vragen
1. Wat zou jezelf, als deelnemer van activiteiten, bij kunnen dragen aan onderlinge communicatie en publiciteit?
Reacties:
Voorstellen aan elkaar, je bekend maken. Je voorstellen aan nieuwe mensen.
Hoe ontwikkel je een band met mensen? Hoe maak je contact?
Mond op mond reclame.
Verslag voor Over de bruG; bijvoorbeeld over hoe leuk de activiteit is geweest.
Foto’s maken en beschikbaar stellen; voor het nagenieten. Of na een viering een diashow laten zien tijdens de koffie (ook voor mensen die geen computer hebben).
2. Welke wensen heb je op het gebied van communicatie en publiciteit?
Reacties:
Nieuwe sociale media; twitter, facebook, hyves, … (denk wel aan privacy / spelregels). Bereik van jongeren.
www.mijnnassaukerk.nl; deelgroepen; afgesloten groep op internet, interne leden. Beheer???
Daarnaast aandacht voor mensen die niet over computer beschikken.
Mix van middelen.
3. Wat vind je goed gaan op het gebied van communicatie en publiciteit?
Reacties:
Aanleveren van informatie. Als dat ontbreekt dan ligt dat vaak niet aan de werkgroep.
Over de bruG is goed. Interviews, verslagen. Jaap: discussie vormgeven? Heel goed nadenken over welke onderwerpen zich daarvoor lenen.
Niet alle werkgroepen laten wel eens iets van zich horen in Over de bruG.
Verjaardagen van gemeenteleden mist Diny. Doel: omzien naar de mensen? Inbrengen bij werkgroep pastoraat.
Wensen voor de website: intern en extern loopt door elkaar. Relatieve buitenstaander eens laten kijken naar de website. Hoe komt dat over?

Werkgroep financiën & beheer (F&B)

Doel F&B tweeledig
1. Het regelen van de financiën voor het gemeenteleven
2. Verhuur en onderhoud van het kerkgebou en de daar uit voortvloeiende financiële afwikkeling verzorgen en bewaken.

Middelen (projectbasis):
• Toekomst Nassaukerkgebouw - loopt
• Geldwerving van een warme relatie naar een financiële relatie – opstarten

Hoe werken wij?
Wij werken op grond van een mandaat en anders vooraf toestemming vragen
aan de wijkkerkenraad

Het team: Bart, Wim, Jaap en Gerrit, Annelies, Karen

Top:
• Goede ploeg
• Verhuuroptimalisatie
• Professionele boekhouding
• Continue aandacht voor het orgel
• Nieuwe vleugel
•  goede kerkbalansbrief
• Deelname in CKR
• Goede  contacten gebouwencie

Tip:
• Meer menskracht/Nieuwe instroom
• Toekomst NK gebouw
• Toegewijde aandacht van centraal voor het orgel
• Samen met andere werksoorten werken aan verhogen levend geld (inkomsten stijging)

Doelstelling ultimo 2011
• Het project geldwerving is gestart
• Overdrachtsdossier aangelegd in verband met het beëindigen van de werkzaamheden door Annelies, Wim en Karen
• Het goed hebben ingewerkt van de nieuwe leden
Wie heeft interesse? Kom langs voor een nadere kennismaking!

Toekomstperspectief
• Eventuele wijziging doelstelling F&B (verhuur elders belegd)
• Verhogen levend geld (Geldwerving) vloeit voort vanuit een warme relatie in casu het gemeenteleven
• Een monumentaal gebouw beheren is en blijft een uitdaging

Geldwerving is een project voor de komende tijd. Andere werksoorten hebben hier een rol in. Want er is een relatie via bijvoorbeeld activiteiten van bepaalde werksoorten.

Een schokkend bericht was dat 3 leden van F&B per 1 januari 2012 gaan stoppen, Karen, Annelies en Wim. Dan zijn er alleen nog een koster en 2 uitvoerders. Opgemerkt wordt dat dit bestuurlijk onverantwoord lijkt. Eerlijk zijn in wat we willen. Opvolging moet gezocht worden. Verantwoordelijkheid gedeeld. Moet er niet aan denken dat je er nooit meer uitkomt. Tevens vacature CKR. Helder signaal. Wel verantwoord afwikkelen. Hoe vindt je opvolgers? Persoonlijk/gericht vragen is nodig. Suggesties welkom. Ook algemene oproep.
Goed is dat mensen iets anders willen gaan doen.
Je kunt als kerk niet zonder F&B.

Vragen:
Tineke: warme relatie met leden aanknopen. Is er nagedacht over leden die niet geregistreerd zijn en hoe je die kunt betrekken om ook financieel bij te dragen? Relatie met pastoraat. Er zijn mensen die willen bijdragen, maar die de weg niet weten. Gastlidmaatschap. Andere categorieën leden zijn er ingesteld door PKA. Inschrijven en dan worden mensen ook financieel benaderd. Annelies is naar een avond geweest over relatiebeheer in de kerk. Dat punt komt beleidsmatig terug.
Donateur is minder zwaar, meer neutraal. Vrienden van de Nassaukerk wil hier bij betrokken worden. Drempel laag houden / maken.
De gemeente zelf is goed nieuws (Warren -> inbrengen in vervolg gemeentescan). Het gemeenteleven is ons goede bericht.
Meerdere werksoorten zouden hier bij betrokken moeten worden.

Terugkoppeling is belangrijk ook als het lastig is. Mensen moeten er in meegenomen worden. Ook t.a.v. de commissie gebouw moet de gemeente meegenomen worden.

terug